Faktabanken

Jordabalken

Jordabalken är en del av svensk lagstiftning. Den definierar vad som är fast egendom. Fast egendom är jord indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta också byggnader och andra fastighetstillbehör och byggnadstillbehör.

Jordabalken definierar alltså vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad (och därmed ingår i den fasta egendomen). Detta är viktigt att veta vid ett fastighetsköp. Ett exempel på fast egendom som ingår i ett fastighetsköp är ett förråd på tomten. Gräsklipparen i förrådet räknas däremot som lös egendom, och ingår inte om du köper fastigheten.

Köpare och säljare kan själva skriva avtal om att viss fast egendom (som ett växthus eller en lekstuga) ändå inte ska ingå i köpet. Eller tvärtom, att lös egendom (till exempel möbler) ska ingå. Om inga sådana särskilda avtal skrivs gäller dock att fast egendom ingår i köpet och att lös egendom inte ingår.

Exempel på vad som definieras i Jordabalken är en egendoms tillbehör och gränser, förhållandet mellan grannar samt regler för upplåtelse och olika former av nyttjanderätt till egendomen.

I jordabalken finns det också regler för hur du kan pantsätta fast egendom. Avtal som strider mot jordabalkens regler inte är giltiga vid överlåtelse av fastighet.

Alla