Youple AB personuppgiftspolicy

1. Information om Youple AB och tjänsten

Tack för att du anlitat oss för att finansiera din bostadsrätt (“Tjänsten”) eller för att du använder vår bostadsskola. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och i denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter som samlas in om dig och vad vi gör med den personliga informationen. Vi ber dig ta del av denna personuppgiftspolicy om du vill förstå våra rutiner kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. (Kontaktuppgifter finns längre ner i dokumentet.) Hänvisningar i denna personuppgiftspolicy till “vi”, “oss”, “vår” och “oss” är referenser till Youple AB (556975–8211), med adress Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm (“Youple”). Hänvisningar till “du” eller “din” är referenser till potentiella kunder, kunder eller tidigare kunder till Youple.

Tjänsten kan antingen bestå av kredit som tillhandhålls av Youple, eller förmedling av bostadskredit till någon av våra samarbetspartners. Youple är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker när du använder Tjänsten. För den behandling som sker hos våra samarbetspartners hänvisar vi till respektive samarbetspartners personuppgiftspolicy.  Även om du i slutändan inte väljer kredit från Youple eller någon av Youples samarbetspartners utan endast använder vår bostadsskola sker behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy.

Inom Youple behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten och vi är skyldiga att skydda din integritet i enlighet med gällande lagstiftning t ex GDPR (EU 2016/679). Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. När så sker kommer vi att publicera den reviderade policyn i Tjänsten och på webbplatsen på www.Youple.se (vår “Webbplats”) och vi kan även komma att meddela dig om väsentliga förändringar via ett meddelande i Tjänsten eller via e-post. Denna personuppgiftspolicy, tillsammans med våra användarvillkor för Tjänsten (“Allmänna villkoren”), anger grunden för de personuppgifter som kommer att behandlas av oss.

Tjänsten innebär att du: (i) kan ansöka om bostadskredit för köp av bostadsrätt och erhålla lånelöfte från Youple, (ii) ansöka om bostadskredit och erhålla lånelöfte från någon av våra samarbetspartners som förmedlas av Youple, och (iii) utbetalning av och amortering av den bostadskredit som Youple lämnat dig. Bostadsskolan utgör en samling av information om köp och ägande av bostäder.

I vissa fall kan du välja om du vill att vi behandlar personuppgifter för vissa syften. Väljer du att inte låta oss behandla sådana uppgifter kommer dessa funktioner i Tjänsten vara begränsade eller otillgängliga. Andra personuppgifter är nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska kunna tillhandhålla Tjänsten.

2. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Vi har en skyldighet att uppvisa laglig grund innan vi får använda dina personuppgifter. För att använda dina personuppgifter förlitar vi oss på följande legala grunder (mer än en grund kan vara relevant för varje exempel på vår behandling):

 • Kontrakt: Om du är kund och eller medlåntagare kommer vi att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att vi ska göra Tjänsten tillgänglig för dig i enlighet med de Allmänna villkoren.
 • Rättslig skyldighet: Om det finns ett lagkrav på oss att registrera, behålla eller dela dina personuppgifter med myndigheter, måste vi göra det. Detta kan till exempel avse vår skyldighet att identifiera dig enligt penningtvättlagstiftningen, arkivera bokföringsmaterial, eller lämna uppgifter till myndigheter enligt gällande lag.
 • Berättigade intressen: Vi kommer också att behandla dina personuppgifter där behandling behövs för att i) utveckla och förbättra våra tjänster och / eller produkter, ii) erbjuda anpassade marknadserbjudanden, iii) kundundersökningar, eller iv) informera om produkter som tillhandhålls av samarbetspartners. När vi förlitar oss på denna grund är vi skyldiga att utföra en intresseavvägning av våra intressen för att använda dina personuppgifter, mot de intressen och rättigheter du har som medborgare. Resultatet av denna intresseavvägning kommer att avgöra om vi kan använda dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.
 • Samtycke: Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och kan återkallas när som helst. Vi kommer efter du återkallat ditt samtycke inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

3. Vilka kategorier av personuppgifter kommer behandlas?

Följande personuppgifter kommer behandlas inom ramen för Tjänsten:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter (postadress, mejladress, mm)
 • Arbetsgivare, och inkomstuppgifter
 • transaktionshistorik (utbetalningar av kredit, amorteringar)
 • bankuppgifter (för att kunna hantera autogiro)
 • uppgifter om bostadsrätten
 • kredituppgifter inklusive uppgift om s k bottenlån som erfordras för kreditprövning
 • uppgifter som du skickar in t ex vid reklamation,
 • Vi sparar automatiskt teknisk information (omfattande bl a IP-adress, uppgifter om din tekniska utrustning, inloggningsuppgifter och information om dina besök vid våra webbsidor (såsom svarstider och längden på ditt besök)

Uppgifterna ovan inhämtas huvudsakligen från dig, men vi hämtar även in uppgifter från externa källor till exempel ekonomisk information, och adressuppgifter från kreditupplysningsföretag, uppgifter om bostadsrätten från mäklare, och uppgifter om s k bottenlån från banker och andra finansiella företag.

När det gäller användningen av Bostadsskolan sparar vi endast teknisk information om dina besök vid våra hemsidor, och dina kontaktuppgifter om du valt att lämna dessa. Dessa uppgifter inhämtas bara från dig, och inga externa källor.

4. Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi kommer bara att använda personuppgifterna enligt beskrivningen i denna personuppgiftspolicy och kommer att följa de rättigheter som följer av   tillämpliga lagar och kommer att se till att frågor som rör integritet hanteras snabbt och på ett öppet sätt. Se nedan för information om hur du kontaktar oss och hur du t ex utövar din rätt att få kopior av dina personuppgifter (registerutdrag) från oss enligt GDPR.

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall till Integrationsmyndigheten enligt de regler som gällande rätt föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

5. Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som samlats in (inklusive från tredje part) för att:

 • tillhandhålla Tjänsten och tillhörande produkter;
 • kontakta dig för eventuella klagomål som du skickar in;
 • administrera betalningar och hantera förfallna fordringar;
 • följa våra juridiska skyldigheter avseende t ex bokföring, kreditprövning enligt konsumentkreditlagen, kundidentifiering enligt penningtvättslagen;
 • genomföra kundundersökningar,
 • hantera och kontakta dig om alla produkter eller tjänster som vi tillhandahåller dig;
 • Kontakta dig om våra produkter / tjänster eller sådana som tillhandhålls av annat bolag inom Youple koncernen; och
 • Identifiera mönster som vi kan använda för att hjälpa oss att utveckla, administrera, stödja och förbättra våra tjänster.

6. Vem delar vi personuppgifter med?

Förutom vad som anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi inte att överföra dina personuppgifter som vi samlar in via Tjänsten till någon tredje part utan ditt tillstånd om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning t ex driftsleverantör av datasystem och betaltjänstleverantörer. Dessa får inte använda sig av dina personuppgifter för sina egna ändamål. Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till följande kategorier av tredje parter:

 • företag som tillhandahåller datadriftstjänster;
 • företag som tillhandahåller finansiella tjänster / betalningstjänster, till exempel Youples bank;
 • företag som tillhandahåller analystjänster, och
 • företag som tillhandhåller kreditupplysningstjänster.

När vi använder tredjepartsleverantörer kommer vi i enlighet med gällande lagstiftning införa lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Utöver de kategorier som beskrivs ovan kan vi lämna dina personuppgifter till:

 • våra revisorer, advokater, professionella rådgivare, bolag i Youple koncernen, som har åtagit sig att behandla dina personuppgifter som konfidentiella;
 • annan som har en laglig rätt till dina personuppgifter i vissa situationer, till exempel Polisen, Integrationsmyndigheten och andra myndigheter;
 • till tredje part som förvärvar hela eller delar av Youples kreditportfölj;
 • till tredje part som förvärvar alla, eller väsentligen alla, tillgångarna eller aktierna i Youple, vare sig det sker genom försäljning, fusion, förvärv eller på annat sätt; och
 • annan tredje part i den mån det krävs för att verkställa eller tillämpa de Allmänna villkoren.

7. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att permanent ta bort, förstöra eller anonymisera dina personuppgifter när behandlingen inte längre är nödvändig för sitt syfte och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem. Hur länge vi förvarar dina personuppgifter beror på det syfte för vilket dina personuppgifter samlades in men generellt gäller följande:

 • Vi kommer inte att behålla informationen längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandhålla Tjänsten.
 • Efter att Tjänsten har upphört kommer vi att behålla information om dig om det är nödvändigt för oss att göra det för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, t ex enligt bokföringslagen eller penningtvättslagstiftningen;
 • Vi kommer att behålla dina kontaktuppgifter under en rimlig tid efter att du har gett oss ditt samtycke till att använda dem för marknadsföringsändamål dock ej efter du återkallat ditt samtycke.

8. Kommer mina personuppgifter att föras utanför EU/ EES?

Vi har för närvarande inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till tredje parter och organisationer som har information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, till exempel användningen av EU-kommissionens godkända modellavtalsklausuler för att skydda din information i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Dina rättigheter

9.1 Rätt till tillgång

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Youple. Om sådana personuppgifter finns hos Youple får berörd person, efter begäran, information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. Youple skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos Youple inom 1 månad från det att begäran inkommit.

9.2 Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

8.3.Rätt till radering

Youple raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behandla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande föreligger:

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta,
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för,
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet,
 • informationen inte har behandlats enligt GDPR,
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse, och
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

9.4 Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande

Youple tillämpar inte inom ramen för kreditprövningen, eller något annat syfte automatiserat beslutsfattande.

9.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

9.6 Rätt till portering

Du kan ha rätt att överföra uppgifter som du försett oss med till annan part.

9.7 Rätt att göra anmälan till myndighet

Om du anser att Youples behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du möjlighet att göra en anmälan till relevant myndighet. Kontaktuppgifter till Integrationsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet lämnas nedan. Anmälan kan även ske till myndighet i annat land som du är bosatt i.

9.8 Rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till Youple.

Vill du utnyttja någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta kundtjänst via e-post: support@youple.se  Andra kontaktvägar anges nedan.

10. Andra webbsidor och delning via sociala media

Observera att Tjänsten kan länka till tredje parts webbplatser vilka vi inte har kontroll över. Hanteringen av dina personuppgifter vid sådan extern webbplats styrs av den personuppgiftspolicy som tillämpas av sådan extern part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar policyn för varje sådan extern webbplats som du besöker och ser till att du accepterar villkoren i sådana externa policys innan du tillhandahåller någon personlig information.

Vi kan också bädda in sociala delningsikoner i Tjänsten. Dessa delningsalternativ är utformade för att göra det möjligt för användare att enkelt dela Tjänstens innehåll med sina vänner med hjälp av olika sociala nätverk. Dessa sociala mediesidor kan ställa in en kaka (”cookie”) när en användare är inloggad i sin tjänst. Observera att vi inte kontrollerar användningen av dessa kakor och användare bör konsultera den relevanta webbplatsen för information om hur dessa kakor används och hur användaren kan kontrollera dem.

11. Kontaktuppgifter

Begäran om registerutdrag skickas till:

Youple AB, Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm, eller via e-post till support@youple.se
Telefon:  08-562 699 00

Frågor rörande Youples personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan. ​Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är;

Epost:  dpo@youple.se
Telefon: 08-562 699 00

Du har även möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten. Det kan du göra i det land där du bor, eller Integrationsmyndigheten i Sverige som är Youples tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Integrationsmyndigheten är;

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
Epost: imy@imy.se

Denna policy uppdaterades i oktober 2021.