Faktabanken

Årsredovisning

I en bostadsrättsförenings årsredovisning hittar du en sammanställning av föreningens ekonomi. Där kan du läsa om föreningens skulder, utgifter och tillgångar. Vid köp av en bostadsrätt är föreningens ekonomi viktig att ha koll på. En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Belåning – skuld per kvadratmeter

Det kan vara bra att titta närmare på om bostadsrättsföreningen har stora lån. Om föreningen skulle vara högt belånad kan det finnas risk för framtida höjning av månadsavgifterna. Du hittar posten ”skulder” i balansräkningen.

En stor bostadsrättsförening kan klara större skulder än en liten förening. Därför kan du kontrollera skulden i förhållande till föreningens boyta. Det gör du genom att räkna ut skuld per kvadratmeter. Dela siffran för långfristiga skulder med siffran för föreningens totala boyta så får du fram skuld per kvadratmeter.

Exempel:

Föreningens belåning i långfristiga skulder: 7 700 0000 kronor
Föreningens totala boyta: 2010 kvadratmeter
7 700 000 kronor / 2 010 kvadratmeter = 3 831 kronor i skuld/kvadratmeter

Yttre fond & underhållsplan

I årsredovisningen finns det också information om underhåll som genomförts samt kommande underhåll. Visst underhåll är mer kostsamt än annat för föreningen, till exempel byte av stammar eller renovering av tak och fasad. Om föreningen inte har medel sparade till planerat underhåll kan den behöva ta fler lån. Det i sig kan på sikt påverka din och andra medlemmars månadsavgifter.

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen innehåller styrelsens sammanfattning av händelser under årets gång. Föreningens status, om det är en äkta eller oäkta förening och om nyttjanderätten är med eller utan tidsbegränsning brukar också stå i förvaltningsberättelsen. Här hittar du även information om när stadgarna registrerats, ekonomisk förvaltning, skatter, när ekonomisk plan registrerats, försäkringar, revisor och styrelse.

I förvaltningsberättelsen finns också information om bostadsrättsföreningens yta; föreningens lägenhetsytor och lokalytor samt hur många bostadsrätter respektive hyresrätter föreningen består av.

Resultaträkningen

I resultaträkningen kan du se om bostadsrättsföreningen har gått med vinst eller förlust under räkenskapsåret. Du kan också se var föreningens intäkter kommer ifrån, och vad som kostat pengar för föreningen. Vanligtvis kan du se bostadsrättsföreningens intäkter och kostnader en viss period, oftast de senaste två boksluten. Exempel på två kostnader en bostadsrättsförening kan ha är driftkostnader och personalkostnader. Intäkter kan vara månadsavgifter och hyresintäkter.

Balansräkningen

Balansräkningen ger dig information om bostadsrättsföreningens ekonomiska status vid en viss tidpunkt. I årsredovisningen är den tidpunkten räkenskapsårets sista dag. Balansräkningens poster förändras hela tiden men du kan ändå få en känsla för vilka tillgångar och skulder föreningen har. I balansräkningen kan du också se hur mycket pengar som finns i föreningens kassa.

Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar i balansräkningen. Anläggningstillgångar så som maskiner och inventarier är tillgångar som är avsedda att användas i mer än ett år. Omsättningstillgångar som exempelvis varulager och kassa är tillgångar som i stället är avsedda att omsättas inom ett år.

Skulder delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. De kortfristiga förfaller till betalning inom ett år. Dit räknas till exempel skatteskulder, moms och leverantörsskulder. De långfristiga skulderna har lång återbetalningstid och består oftast av föreningens banklån.

Det egna kapitalet är företagets alla tillgångar minus externa skulder. Eget kapital hittar du tillsammans med skulder på balansräkningens kreditsida. Är skulderna större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt, vilket innebär en förlust.

Noter

I vissa fall räcker inte informationen i resultat- och balansräkning till för att förklara vad siffrorna innebär. Du hittar mer ingående information till vad som ligger bakom siffrorna i noterna.

Alla